جوشکای لیزر

توضیحات پروژه

کلمه لیزر (LASER) مخفف تقویت نور بوسیله انتشار تشعشعات تحریک شده می باشد. دو نوع جوشکاری لیزر عموما رایج است جوشکاری لیزر حالت جامد و جوشکاری لیزر حالت گازی است. که در اینجا حالت جامد را بررسی می کنیم.
اساس عملکرد جوشکاری لیزر از نوع حالت جامد بر مبنای تبدیل انرژی نور به انرژی گرمایی می باشد. که در آن انرژی نور از طریق منبع لیزر که یک رسانه جامد مثل  یاقوت مصنوعی(کروم و آلومینیوم اکسید) بصورت میله است در قالب نور تک رنگ تولید میشود. این میله بوسیله لوله فلش که شامل زنون یا کریپتون میباشد محصور شده است

تخلیه الکتریکی از خازن ها وجریان یافتن آن در درون لوله، باعث تولید نور فلش میشود که از تبدیل انرژی الکتریکی بوجود آمده است. سپس میله یاقوتی در معرض نور شدید فلش به مدت دو میلی ثانیه قرار میگیرد که سبب میشود اتم های کروم میله جدا شده و بصورت یک پرتو با سطح انرژی بالاتر پمپ شود. این سطح انرژی بالا به سرعت به سح انرژی متوسط کاهش می یابد و به یک نور فلورسنت قرمز تبدیل میشود...

نور لیزر به دلیل شدید بودن میتواند به آسانی بدون از دست دادن شدت خود روی قطعه ای متمرکز شود. این ایجاد تمرکز از طریق لنز صورت میگیرد. نور لیزر روی قطعه کار متمرکز میشود و تولید انرژی گرمایی میکند و این انرژی گرمایی تولید شده قسمت دلخواه قطعه را ذوب کرده و باعث اتصال جوش در آن میشود.

جزئیات پروژه

  • مشتریان: جوش لیزر
  • تاریخ: سه شنبه, 27 آبان 1399